ระบบคลังภาพ คณะวิทยาศาสตร์

หน่วยโสตทัศนศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลวรรณ โชติเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาระ บำรุงศรี หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และ คุณอุดม ปัญโญ ผู้อำนวยการด้านจัดหาและบริการ คุณ ธนาพันธุ์ ทวะกาญจน์ ผู้จัดการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบและลานไม้ ตัวเเทนจากบริษัท พาเนล พลัส จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่โครงการจัดการสวนป่ายั่งยืน (FSC-FM) และยังเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการมีการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป …………………………. สำหรับโครงการจัดการสวนป่ายั่งยืน (FSC-FM) ) ตามหลักการและเกณฑ์ของคณะกรรมการการรับรองมาตรฐานการปลูกป่า (Forest Stewardship Council : FSC) นั้น บริษัท พาเนล พลัส จำกัด และภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้ตกลงความร่วมมือเพื่อศึกษาศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่โครงการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนทางบริษัท พาเนล พลัส จำกัดโดยสนับสนุนงบประมาณ, พนักงาน เพื่อการศึกษา วิจัย พัฒนา และการประสานงานหรืออำนวยความสะดวกตามข้อตกลง อีก 1 ความร่วมมือดี ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต