ระบบคลังภาพ หน่วยโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Home / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การประเมินและวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และฝึก การใช้โปรแกรม SimaPro” 24/08/2566 [89]