ระบบคลังภาพ หน่วยโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Home / สัมมนาพิเศษทางดาราศาสตร์วิทยุและการใช้งานกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ Special Colloquium on the 40m TNRT & Key Sciences 04/09/2566 [113]