ระบบคลังภาพ หน่วยโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Home / ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับการประสานงานจาก บริษัท อินโนบิก เอเซีย จํากัด เพื่อเข้าหารือกับคณะฯ / นักวิจัย ในประเด็นการนำผลงานวิจัย/นวัตกรรม ด้านสุขภาพไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 07/09/2566 [11]